Significance: quantitative research background

modes

Significance is een onafhankelijk onderzoekbureau, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het bureau is gevestigd in Den Haag. Significance werkt voor cliënten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen.

Significance helpt overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland om goed onderbouwde, evidence-based beslissingen te nemen.

Onze kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transportgegevens. Daaruit ontwikkelen wij rekeninstrumenten waarmee mobiliteitsprognoses worden gemaakt. Deze worden door onze opdrachtgevers en door ons zelf gebruikt om plannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-baten analyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Significance wordt geleid door Barry Zondag en Gerard de Jong, en heeft nauwe banden met vooraanstaande onderzoeksinstituten en academici wereldwijd.

Nieuwsberichten

Reistijdverliezen op het onderliggend wegennet met FCD (November, 2016)

In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) berekent Significance de ontwikkeling van reistijdverliezen op provinciale en gemeentelijke wegen in de periode van 2014 tot medio 2016. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Floating Car Data (FCD): reistijden die gemeten zijn door in-car systemen zoals navigatieapparatuur en smartphone-apps.
meer >

Agent-gebaseerd strategisch vraagmodel voor personenvervoer Vlaanderen (Augustus, 2016)

Medio 2016 heeft Significance het strategische verkeersmodel Vlaanderen versie 4.1.1 gefinaliseerd waarbinnen het vraagmodel voor personenvervoer volledig opgebouwd is binnen een agent-based microsimulatie-raamwerk. Bij deze doorgedreven gedesaggregeerde aanpak wordt het verplaatsingsgedrag van alle inwoners binnen het studiegebied individueel gesimuleerd met opname van een brede set aan persoons- en gezinskenmerken.
meer >

Bereikbaarheidseffecten van verstedelijkingsopties (Juli, 2016)

Het programma ‘Meer bereiken’ van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) werkt een bredere aanpak uit voor de MIRT onderzoeken waarbij ruimtelijk inrichten als een van de mogelijk oplossingsrichtingen wordt genoemd in aanvulling of ter vervanging van meer traditionele investeringen in de infrastructuur.

Om inzicht te krijgen in de effecten op de bereikbaarheid van alternatieve verstedelijkingsopties heeft Significance in opdracht van I&M  doorrekeningen uitgevoerd met het TIGRIS XL model.
meer >